Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
PANDORA'S BOX

Metal miniatures of Greek interest and not only.... from various manufacturers .

Μεταλλικές φιγούρες Ελληνικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο.... από διάφορους κατασκευαστές .
1. Ancient Greek Army 
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας

Alexander the Great's            Alexander the Great                Greek     Hoplite           Alexander  the Great             Macedonian  Infantry                   Alexander

Army Senior Rank 330          Battle of Issus  333 B.C.                                                   Crossing the  Cranicus 

                                                  not in stock                              not in stock                                                                     Not in  stock                      Not  in stock

Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας

Macedonian Officer        Spartan   Warrior               Leonidas at Thermopylae     Spartan  Warrior                 Thracian    Peltast        Greek  Thespian  Hoplite

                                      not in stock                                                                        480  B.C.                            Not in stock                     Not in stock

Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας
Περιγραφή εικόνας